Logo Rijksoverheid

Sessies

Tijdens de IBP boost vinden er drie rondes plaats waarin u sessies kunt volgen. In onderstaand overzicht vindt u de sessies die worden aangeboden en bijbehorende beschrijvingen.
Klik hier om een inschrijving te plaatsen en de gewenste sessies te kiezen.

13:45 - 14:30 uur | Ronde 1

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft onderzocht hoe verschillende duurzaamheidsopgaven samenvallen in de regio en hoe hierop kan worden ingespeeld. In deze sessie worden de verschillende signalen uit de verkenning verdiept. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe organiseer je in jouw regio dat opgaven in samenhang worden aangepakt?

In de IBP sessie Jeugd praat de VNG je bij over het programma Zorg voor de Jeugd. Centraal staat de vraag wat zinvolle vernieuwingen in het land zijn op het gebied van jeugd in een context van tekort. Ook praat de VNG je bij over landelijke ontwikkelingen.

Er zijn 2,5 miljoen laaggeletterden in ons land. Het bereik van met name NT1-ers blijft achter, omdat zij zich schamen voor hun situatie. Het rijksprogramma Tel mee met Taal, VNG Realisatie, de Stichting ABC van ex-laaggeletterde taalambassadeurs en diverse onderzoeksbureaus zijn op zoek naar innovatieve oplossingen gericht op een betere werving. Zij spiegelen deze graag aan de opvattingen en ervaringen van gemeenten om samen verder te komen.

De sessie gaat over de mogelijkheden om de grote transities in Nederland, zoals bijv de klimaat-, energie- en landbouwtransities te bekostigen door private en publieke middelen slim in te zetten.

Wat heeft het Interbestuurlijk Programma betekend voor de interbestuurlijke samenwerking? Wat zijn succesfactoren, wat zijn de uitdagingen en de geleerde lessen? Aan de hand van een concrete casus bespreken we dit.

In iedere samenwerking kom je ergens op een punt dat het niet ‘vanzelf’ gaat. Hoe herken je wat er aan de hand is en wat kun je dan doen? En wat beter niet? Ervaren mediators delen een aantal gouden tips. In de workshop probeer je er een paar uit. Gedoe komt er toch en die momenten kunnen de samenwerking ten goede komen als je weet wat je kunt doen.

In gesprek met ambtenaren van de vier overheden willen we het als koepelverenigingen (VNG, UvW en IPO) graag hebben over de belangrijkste thema’s en randvoorwaarden voor interbestuurlijke samenwerking met het volgende kabinet.

Kunnen technologie en data andere of andersoortige oplossingen bieden voor opgaven?
Dat is de vraag die in de i-Challenge centraal staat. Vanuit de IBP opgave Vitaal Platteland is gevraagd om een i-Challenge uit te voeren op de voor hen actuele vraagstukken (drugs, ondermijning maar ook integrale sturing op een gebied). Op 7 november delen we graag de eerste lessen!

15:00 - 15:45 uur | Ronde 2

Regio’s zijn de motor van de Nederlandse economie. Maar hoe kunnen zij hun groeipotentie optimaal benutten? Hoe zorgen we als overheden, samen met de regionale stakeholders, voor weerbaarheid in economisch slecht weer? Vanuit de IBP-opgave ‘regionale economie als versneller’ ondersteunen we regio’s hierbij en leren wij van de regio’s. We delen onze werkwijze en een aantal regio’s geeft toelichting op hun ontwikkelstrategie. We zijn net begonnen, dus ook heel benieuwd naar jullie ideeën en naar welke rol jullie willen spelen in deze community; critical friends heb je nooit genoeg!

Deze workshop is een interactief gesprek over manieren van leren en ontwikkelen in het sociaal domein.

Leren en ontwikkelen in het sociaal domein vindt steeds meer plaats in lokale of regionale ‘lerende praktijken’.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de relevante kennis en ervaring ook weer bij anderen terecht komt?

Wat zijn jouw ideeën over het organiseren van kennisuitwisseling tussen gemeenten, burgers, cliënten, zorg- en welzijnsaanbieders, regio’s en landelijke partijen?

Door de ministeries VWS, BZK, JenV en de VNG is gezamenlijk het initiatief genomen om interbestuurlijk samen te werken op een ondersteuningsstructuur voor zorg en veiligheid. Hieruit is het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) ontstaan. VLOT ondersteunt vraaggericht en verbindt actief in de regio’s, de departementen en de verschillende programma’s/thema’s. Tijdens deze sessie bespreken we de voortgang, knelpunten en focus voor de komende periode.

De sessie gaat over de mogelijkheden om de grote transities in Nederland, zoals bijv de klimaat-, energie- en landbouwtransities te bekostigen door private en publieke middelen slim in te zetten.

Het doel van de sessie is inzicht en kennis overdragen over regionale samenwerking van overheden, maatschappelijk partners en bedrijfsleven. Model staat de regio Zwolle. Deze regionale samenwerking omvat 4 provincies en vele partijen. In de workshop worden succes- en faalfactoren voor regionale samenwerking besproken en tips gegeven om de samenwerking in uw regio te verbeteren!

De Nationale Omgevingsvisie beschrijft de grote ruimtelijke ambities in samenhang. Voor de benodigde integratie van de opgaven, staan de overheden gezamenlijk aan de lat. Voor integrale realisatie heeft immers niemand het stuur alleen in handen! In het stelsel van de omgevingsvisies spelen Omgevingsagenda’s op landsdeelniveau een rol. In de workshop NOVI nemen we je mee in de opzet van deze Omgevingsagenda’s en aan de hand van de eerste ervaringen verkennen we hoe ze bruikbaar kunnen zijn bij de aanpak van samenvallende opgaven.

In gesprek met ambtenaren van de vier overheden willen we het als koepelverenigingen (VNG, UvW en IPO) graag hebben over de belangrijkste thema’s en randvoorwaarden voor interbestuurlijke samenwerking met het volgende kabinet.

16:00 - 16:45 uur | Ronde 3

In de Nationale woonagenda staat op bladzijde 4 dat nieuw te bouwen woningen klimaatbestendig moeten worden opgeleverd. Maar hoe doe je dit precies? Sowieso gaat het om maatwerk op regionaal en lokaal niveau. Het watertoetsproces waar zowel provincies, gemeenten en waterschappen een grote rol hebben, is een belangrijk instrument op het gebied van klimaatbestendig bouwen. Zowel bij locatiekeuzen, als het bouw- en woonrijp maken en de woning zelf. In de workshop worden door de verschillende overheden best practices gepresenteerd op het gebied van klimaatbestendig bouwen. Samen met ondermeer de STOWA en het DPRA-platform Samen klimaatbestendig wordt gekeken in welke inspirerende vorm verder bekendheid kan worden gegeven aan deze best practices.

In het Klimaatakkoord van Parijs is met alle Europese landen afgesproken dat we de CO2 uitstoot in 2030 halveren. Deze afspraak is vertaald naar een Nederlands Klimaatakkoord waarin maatschappelijke partijen, bedrijfsleven en overheden plannen hebben gemaakt over hoe we deze doelen in Nederland kunnen halen. De Regionale Energiestrategie is hèt vehikel van decentrale overheden om uitvoering te geven verschillende maatregelen uit het klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is stapsgewijs in ronden tot stand gekomen en zal ook stapsgewijs verder in uitvoering worden gebracht: globaal, nationaal, regionaal en lokaal. Dit vraagt om intensieve samenwerking op alle lagen vanuit een brede context  tussen gemeenten, provincies, waterschappen, rijksonderdelen, maatschappelijke partners, bedrijven en burgers. Hoe neem je verantwoordelijkheid voor het grotere geheel zonder je eigen deel daarin uit het oog te verliezen? Hoe voorkom je dat jouw perspectief als de dwingend overkomt? Hoe stap je uit klassieke (rol)patronen? Hoe koppel je opgaven? Hoe weeg je integraal/samenhangend? Wat doe je als één van de spelers eigenlijk niet meespeelt? Hoe borg je eigen belangen in het grotere geheel? Hoe voorkom je free ridder gedrag? Deze vragen spelen op alle lagen. We gaan met elkaar in gesprek over leerervaringen en wat er nodig is om vanuit meervoudigheid aan de RES te werken.

In deze sessie delen we ervaringen over o.a. de volgende zaken: Hoe bepaal je de doelgroep en analyseer je de lokale situatie? Hoe breng je de partners en rollen bij elkaar? Hoe kom je tot een gezamenlijke ambitie? Hoe zorg je voor kwaliteitseisen? Hoe pak je beleidsruimte? En hoe veranker je de aanpak in de staande organisatie? We gaan met elkaar in gesprek over hoe je effect bereikt voor de doelgroep.

Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren voor veel beroering gezorgd. Mooie ambities, hoge verwachtingen, veel gerealiseerd, maar ook de nodige hindernissen ondervonden. Tijd voor een terug- en vooruitblik. Waarom wilden we dit ook al weer? En wat is er van terecht gekomen? Via een interactief gesprek met als achtergrond een evaluerend essay (dat de deelnemers krijgen opgestuurd) leggen we de opgaven van Rijk en gemeenten bloot.

Hoe versterk je de regionale economie met partners aan de andere kant van de grens? Waar begin je met samenwerken? Wat zijn de uitgangspunten? Hoe versterk je de interbestuurlijke samenwerking in Nederland, ten dienste van versterking van de samenwerking met Duitse partners? Venlo verkent deze vraagstukken door middel van een proeftuin, waarbij enkele thema’s gekozen worden met een zekere politieke urgentie en waarbij een analyse van economische sterkten en zwakten aan beide kanten van de grens centraal staat.

De Nationale Omgevingsvisie beschrijft de grote ruimtelijke ambities in samenhang. Voor de benodigde integratie van de opgaven, staan de overheden gezamenlijk aan de lat. Voor integrale realisatie heeft immers niemand het stuur alleen in handen! In het stelsel van de omgevingsvisies spelen Omgevingsagenda’s op landsdeelniveau een rol. In de workshop NOVI nemen we je mee in de opzet van deze Omgevingsagenda’s en aan de hand van de eerste ervaringen verkennen we hoe ze bruikbaar kunnen zijn bij de aanpak van samenvallende opgaven.

Team Onderzoek & Projecten van de gemeente Den Haag voert onderzoek uit, gericht op complexe, integrale onderwerpen welke binnen de gemeente Den Haag spelen. De afgelopen periode is onderzocht of het IBP als basis kan dienen voor de onderzoeksprogrammering. Graag reflecteren we op deze zoektocht en presenteren we de hieruit voortgevloeide resultaten aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. Hiernaast wordt, samen met de aanwezigen, verkend welke rol voor het gemeentelijke onderzoek weggelegd kan zijn, binnen samenwerking tussen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, specifiek in verband met het IBP.

In iedere samenwerking kom je ergens op een punt dat het niet ‘vanzelf’ gaat. Hoe herken je wat er aan de hand is en wat kun je dan doen? En wat beter niet? Ervaren mediators delen een aantal gouden tips. In de workshop probeer je er een paar uit. Gedoe komt er toch en die momenten kunnen de samenwerking ten goede komen als je weet wat je kunt doen.

Meters maken met de regionale gebiedsopgaven én tegelijkertijd leren van de aanpak. Dat doet een beroep op de professionals in de praktijk. Hoe creëer je een lerend netwerk, met welke instrumenten en interventies faciliteer je de opgaven, hoe bewaak je de balans tussen ‘halen en brengen’? Een toelichting op de aanpak van het Interbestuurlijke programma ‘Voor en vitaal Platteland’. We vertellen graag over onze ervaringen met de huidige werkwijze (reflectieve monitoring door PBL, de inzet van Verbinders en specifieke Werkgroepen) en enkele concrete ‘instrumenten’ zoals de Werkplaats Vitaal Platteland (een off- en online platform voor kennisuitwisseling) en de (interdepartementale) reflectie-sessies die we hebben ingezet ten behoeve van de regionale plannen.